Predstavitev raziskovalnih dejavnosti odseka

Raziskave Odseka za fiziko trdne snovi so usmerjene v področje fizike neurejene in delno urejene kondenzirane materije ter še posebej faznih prehodov v teh sistemih. Namen teh raziskav je odkriti osnovne zakonitosti fizike neurejenih in delno urejenih sistemov, ki so vmesni člen med popolnoma urejenimi kristali na eni strani ter amorfnimi snovmi in živo materijo na drugi. Raziskave so osredinjene na razumevanje strukture in dinamike neurejenih in delno urejenih sistemov na mikroskopskem nivoju, kar je pogoj za razvoj novih multifunkcionalnih materialov, nanomaterialov ter bioloških sistemov. Pomemben del raziskovalnega programa je usmerjen v razvoj novih merilnih metod in eksperimentalnih tehnik na področju magnetne resonance, magnetnoresonančnega slikanja, tunelske in elektronske mikroskopije, mikroskopije na atomsko silo, dielektrične spektroskopije, frekvenčno odvisne kalorimetrije, tehnike hladnih atomov in super-resolucijskega fluorescenčnega slikanja.

Raziskave Odseka za fiziko trdne snovi potekajo v tesnem sodelovanju z Oddelkom za fiziko Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani, Institutom za matematiko, fiziko in mehaniko, Mednarodno podiplomsko šolo Jožefa Stefana in drugimi raziskovalnimi odseki instituta Jožef Stefan. Poleg tega Odsek tradicionalno goji tesne mednarodne povezave z znanstvenimi centri in univerzami v tujini.

Odsek za fiziko trdne snovi je raziskovalno organiziran v štirih raziskovalnih skupinah, ki jim tehnično podporo zagotavljajo štirje infrastrukturni centri.

Programske skupine Odseka za fiziko trdne snovi

Fizika kvantnih in funkcionalnih materialov

Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur

Eksperimentalna biofizika kompleksnih sistemov in slikanje v biomedicini

Fizika kvantnih tehnologij

Infrastrukturni centri Odseka za fiziko trdne snovi

PR-12000-1Center za karakterizacijo površin in nanodelcev (CKPN)
PR-12000-2Center za mikroskopijo in detekcijo nanomaterialov (CMD-NANO)
PR-20000-1
PR-20000-2
Nacionalni center za fiziko nizkih temperatur in kvantne tehnologije (NCFNTQT)
PR-12365Center za elektronsko mikroskopijo