Fizika 1 – LBM

 

26.01.2016

V priponki na dnu strani boste našli tudi nekaj primerov izpitnih vprašanj. Poudarjam, da so to samo primeri, ki vam bodo pomagali, da se boste lažje pripravili na ustni izpit. Na samem izpitu seveda lahko dobite tudi čisto drugo vprašanje, ki ga ni na spodnjem spisku.


External link opens in new tab or window

15.01.2016

Literatura


Glavna literatura:
- R.Kladnik: Visokošolska fizika I, II, III, DZS, Ljubljana, 1989.
Dodatna literatura:
- I. Kuščer, A. Moljk, T. Kranjc, J. Peternelj, M. Rosina, J. Strnad, Fizika za srednje šole I, II in III, Ljubljana DZS 1999, 2000, 2002.
- J.Strnad: Fizika I, II, DZS, Ljubljana, 1977.
- D. Halliday, R. Resnick, J. Walker: Fundamentals of Physics (Extended), John Wiley, New York, 1993.
- R.A. Serway in J.S. Faughn, College Physics, Saunders College Publishing 1999.
Spletni učbeniki (v slovenščini)
- External link opens in new tab or windowMehanika in Toplota, zapiski prof. Muševiča

- External link opens in new tab or windowMehanika, zapiski prof. Seligerja

- External link opens in new tab or windowToplota, (Zapiski_1.zip) zapiski prof. Seligerja

 

19.2.2020

Anketa za poslušalce pri predmetu Fizika


20.10.2016

Izpitni režim:


- Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivna ocena iz vaj (kolokvijev)

- Na vratih moje pisarne (pisarna 424, Jadranska 19) bo objavljen časovni razpored izpitnih rokov. Prosim, vpišite se na izbrani časovni rok, da ne boste predolgo čakali. Obvezna je tudi prijava preko sistema vis. Tipično bo posamezni izpit trajal od 15-20 min.

- Datumi ustnih izpitov:

pet. 24/1/2020 ob 9:30 v pisarni 424

pet. 14/2/2020 ob 9:30 v pisarni 424

pet. 12/6/2020 ob 9:30 (prosim, pravočasno preverite, če se datum tega izpitnega roka ni slučajno spremenil!)

pet. 28/8/2020 ob 9:30

 

šol. leto 2019/20

Snov na predavanjih

Lekcija

Obdelana snov na predavanjih

1,2

Kinematika točkastega telesa

-Enakomerno, enakomerno pospešeno in pospešeno gibanje,

-Gibanje v prostoru, poševni met, enakomerno in enakomerno pospešeno kroženje

3

Dinamika točkastih teles

-Vztrajnost, sila in masa,

-Newtonovi zakoni, sile, sile na klancu, sila vrvice, sili trenja in lepenja

-Sile pri kroženju,

-Gibanje v neinercialnih sistemih

4

Delo in energija

-Delo, delo konstantne sile, delo sile trenja,

-Moč

-Potencialna energija, izrek o kinetični in potencialni energiji (primeri)Sila vzmeti in prožnostna energija (primer: External link opens in new tab or windowBungee Jumping),

-Ohranitev energije

5

Gibalna količina

-Izrek o gibalni količini, sila curka, ohranitev gibalne količine in neprožni trki,

-External link opens in new tab or windowProžni trk (primeri: External link opens in new tab or windowProžni trki enakih obešenih krogljic, elastični trki za primera: External link opens in new tab or windowrazličnih mas v 1D, in enakih mas v 2D)

-Raketni pogon,

-Sistem delcev, Težišče sistema točkastih teles, izrek o gibanju težišča

6

Dinamika vrtenja togega telesa

-Vztrajnostni moment, rotacijska energija,

-Navor

-Vrtilna količina, Izrek o vrtilni količini,

-Splošni pogoji za statiko.

7

Nihanje

-Sinusno nihanje, nihalo na vijačno vzmet, matematično, nihalo,

-Energija pri enostavnem sinusnem nihanju

-Dušeno nihanje, vsiljeno nihanje,

8,9

Hidrostatika in hidrodinamika

-Gostota, Hidrostatični tlak, različne izvedbe manometrov,

-Sila vzgona,

-Kontinuitetna enačba,

-Bernoullijeva enačba, primeri: iztekanje tekočine iz posode, Venturijeva cev,

-Viskoznost, Sila upora: kvadratni zakon upora, dinamični vzgon,

10,11

Toplota

-Temperatura,

-Termodinamski sistem, termodinamske spremenljivke,

-Enačba stanja idelanega plina,

-Definicija teperaturne skale v External link opens in new tab or windowKelvinih,

-Mešanice plinov,

-Temperaturno raztezanje trdnin in tekočin,

-Specifična toplota,

-Fazne spremembe, External link opens in new tab or windowfazni diagram vode, kritična točka, trojna črta,

12,13

Prvi zakon termodinamike

-Delo plina, delo pri krožni spremembi,

-izolirani sistem, krožna sprememba, izohorna in izobarna sprememba,

-Notranja energija idealnega plina,

-Specifični toploti pri konstantnem a) volumnu in b) pritisku,

-Razlika specifičnih toplot,

-Značilne spremembe stanj idealnega plina (spremembe termodinamskih spremenljivk, notranje energije ter dovedena (odvedena) toplota ter delo),

•Izohorna sprememba (pri konstantnem volumnu)

•Izobarna sprememba (pri konsantnem pritisku)

•Izotermna sprememba (pri konstantni temperaturi)

•Adiabatna sprememba (toplotno izoliranega plina)

-Prevajanje toplote

14

Kinetična teorija plinov

15

Drugi zakon termodinamike

-Entropijski zakon, reverzibilne in nereverzibilne spremembe,

-Drugi zakon termodinamike,

-Toplotni stroji, izkoristek toplotnega stroja (Carnotov toplotni stroj),

-Izkoristek Carnotovega toplotnega stroja,

-Ottov toplotni stroj,

 


 

 

Primeri izpitnih vprašanj

izpitnavp-20071026174506.pdf 197.0KB
IzpitiLBM.zip 974.0KB